Çorum Laçin Tarihi ve Turistik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Çorum Laçin Tarihi ve Turistik Yerleri

 KAPILIKAYA
            Kapılıkaya Kırkdilim adı verilen oldukça sarp kayalık ve akarsu tarafından yarılmış derin vadilerin oluşturduğu engebeli  bir arazi üzerinde kuzeye doğru uzanan bir kaya bloku burun kısmının kuzey batı köşesinde yer almaktadır. Sert kalkerden oluşan kaya bloku gazen düzenli bir işçilikle kesilerek önü podyumlu Anılsal kaya mezarı oluşturulmuştur.
            Kaya mezarının bulunduğu kaya bloku dibine kadar araçla girilebilmektedir ve şevli dik bir yamaçla çıkılmaktadır.Yamaç üzerinde kayaya oyulmuş merdiven basamakları ve değişik rakamlarla oyularak yapılmış değişik boyutlu sarnıçlarla irtibatli su yolları vardır. Üç sarnıçtan ilk ikisi temizlenmiş mezara yakın yükseklikte bulunan kaçak kazı yapanlar tarafından tamamen tahrip edildiğinden o noktada çalışma yapılmamıştır.
   
            Çay seviyesinden yaklaşık 65 metre yükseklikte yapıldığı görülen kaya mezarının kuzeye bakan ön kısmına müdürlüğümüzce yaptırılan taş merdivenlerle çıkılmaktadır. Bu kısım yukarıda da sözü edildiği gibi düzenli ve mimarinin incelikleri de göz önünde bulundurularak dizayn edilmiştir.
            Gayet düzgün olarak yapıldığı görülen podyum zemini kuş bakışı yamuk biçimde olup kısa kenardan kuzeydeki dokuz metre mezar önü 14 metre olup doğu kenarı 27.5 batı kenarı ise 37.35 metre dir.
            Her türlü hava şartlarına açık olan podyuma düşen yağmur ve eriyen kar sularının tahliyesi için 900x 36x20 cm ebatında u kesitli bir su kanalı açılmış ve biriken suların batı yönünden aşağıda akan Kırkdilim çayına atılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu düşyünce ile mezar eteğindeki yerleşim birimlerinin de sulardan etkilenmesi önlenmiş olmaktadır.
            En kuzeydeki sözü edilen su tahliye kanalının da bulunduğu giriş platformunda 7.26x8.20x900x8.10 cm kenarlı ve yamuk biçimlidir.
            Bu alanda 8 basamaklı bir merdivenle ikinci bir platforma geçilmektedir. Birinci platformda olduğu gibi ikinci aşamada yamuk biçimli olup bu düzeltiden de 23 cm yükseklik ve 45 cm genişliği olan 12 basamaklı merdivenle mezar önündeki 2.40 m genişliğindeki podyuma ulaşılmaktadır.
            Bu merdivenler mezarın kuzeye bakan ön yüzeye genişliğinden de yapılmış doğu ve batı  uç noktaları dikdörtgenler prizması şeklinde iki blok kaide ile sınırlanmış bulunmaktadır. Kaideler arası 7.62 m olup batıdakinin batısı boşluk yani uçuruma açılmışken doğudakinin doğu tarafı üç yönü kapalı bir havuz şeklini almıştır. Burasının adak kurbanı kesim yeri olarak kullanıldığı sanılmaktadır.
            Kaya mezarının bulunduğu blok ana kayanın çepeçevre kesilmesi ile ortaya çıkartılmış taban tamamen ana kaya üzerine basarken tavan ve sırt kısmında bant halinde bir kısım bırakılarak ana kaya ile irtibat kesilmemiştir.
            Mezar bloku etrafı 147-150 cm genişlikte oyularak yapılmış şekilli yolla çepeçevre dolaşılmaktadır. Bu dar geçidin zeminden yaklaşık 2 m yükseklikteki kısım düzenli yukarı kısımlar özensiz olarak kesilmiştir. Geçitte bulunan dekoratif taş seki de merdiven basamaklarında olduğu gibi 20 cm yükseklik ve 40 cm genişlikte yapılmıştır. Mezarın sırt tarafındakiler tahrip görmüşlerse de toprakla kaplı yan sekiler sapasağlam olarak günümüze ulaşmışlardır.
            Traşlanarak düzeltişmiş ön yüzeyde 2.35x 1.25 cm silme kontürlü kapı aynası içinde 65x25 cm ebatında kitabelik bulunmakta 100x125 cm ebatında gayrı muntazam olarak açılmış bir kapı ile mezar odasına girilmektedir.
            Kapı üzerinde hurufatı yaklaşık 70 cm büyüklüğünde kazınarak I K E   I O N (  ) yazısı okunmaktadır. Giriş kapısı solunda ise  aşı boyası ile yapılmış bir haç motifi yer almıştır.
            298 cm yüksekliğinde ve 294x296 cm ebatında kareye yakın planlı mezar odasının girişe göre sağ ve sol kenarlarında 45 cm derinliğinde 205 cm boyunda ve 103 cm yüksekliğinde niş şeklinde oyulmuş ölü sekileri mevcuttur.
            Giriş ekseni üzerinde ve girişin tam karşısındaki duvarda 208 cm genişliğinde ve 131 cm yüksekliğinde basık kemerli bir heykel nişi bulunmaktadır. Niş kenarları ise 25 cm genişliğinde bir bantla ihatalanmıştır. Niş köşelerinde 10 cm çaplı 2 oyuk görülmektedir.
            -Kapılıkaya anıtsat kaya mezarı M.Ö II yüzyıla tarihlenebilen Helenistik dönem eseridir.
            -Amasya Pontus Kaya mezarları ile çağdaş olup, aynalı mağra adı ile bilinen önü podyumlu kaya mezarına benzemektedir.
            -Mezar önündeki 2 aşamalı podyum buranın kutsal bir ziyaret yeri olduğunu aşı boyalı haç motifi ise Bizans döneminde de önemini koruduğu ve kullanıldığı inancını güçlendirmektedir.
            -Mezar eteklerinde tesbit edilen 3 sarnıç ve yapı izleri buranın koruma altında tutulduğu rahip veya türbedar koruma görevlilerinin bu kısımda oturdukları izlenimini vermektedir.
            -Asıl yerleşimin mezarın ve Kırkdilim çayının batısında Çorum Osmancık karayolu altındaki yamaçlarda bulunduğu tesbit edilmiştir.
            -Mezar kapı sövelerine demirlenerek tutturulmuş ve taş olması muhtemel kapısı kırılarak soyulmuştur.
            -İngiliz araştırmacı W.F. Aınsworth’da 1840 yılında Kapılıkaya’yı görmüş ve 1842 yılında Travels and  Researches In asia minor Chaldea and  Armenia isimli eserinin yüzüncü sayfasında yayınlanmıştır. El çizimi kaya mezarı resminde de mezar girişi kapısı açık olarak görülmektedir.
            -Ayrıca çevre köylerde ve Laçin’de yapılan soruşturma ve inceleme de Kapılıkaya mezarının açılarak soyulduğu kanısına varılmıştır.
            -Yol işaret levhaları ve mezarı tanıtıcı levha yapıştırılarak dikilmiş mezar yerli yabancı konukların ziyaretine açılmasına rağmen bu dikilen levhalar tahrip olmuştur

DOĞAL GÜZELLİKLER ve MESİRE ALANLARI

 
 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.     İlçe doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Dolayısı ile tespit edilmesi ve değerlendirilmesi gereken pek çok doğal güzelliği olan mekanlara sahıptir. Ayrıca Anadolu’nun  pek çok yöresinde olduğu gibi tarihte istilalara ve savaşlara sahne olmuş ve değişik pek çok medeniyetin yaşadığı bir bölgedir. Bu açıdan araştırılması ve incelenmesi gereken tarihi kalıntılar mevcuttur

KİLİSE BAŞI-GAVUR EVLERİ (Delikli Kaya)-NARLI KİLİSESİ-ŞİRAĞAR (Etliktepe)-TOPRAKLIK-HAMAMLAR

 
 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Kilise Başı
            İlçenin yeni mahalle sınırları içersinde Sağlık ocağı yakınında bulunan bir kilise kalıntısından oluşmaktadır. Yörede yaşayan yaşlılar çocukluklarının söz konusu kilise kalıntıları içerirsinde oyun oynayarak geçtiğini ifade etmektedirler. Yıllar öncesinde kalıntıların ayakta ve belirgin olduğu ilgisizlik nedeni ile etrafının toprak ile dolduğu belirtilmektedir. Bu gün halen kalıntılar mevcut olup araştırılmaya  değer bir eser olarak ilgi beklemektedir.
Gavur Evleri (Delikli Kaya)
            Delikli kaya olarak bilinen yörede bulunmaktadır. Burada bir mağaranın mevcut olduğu,  içerisinin geniş ve derin olduğu ifade edilmektedir. Bu mağaraya insanların bele bağlanan bir ip ile indiği, mağara içerisinde yerleşim kalıntılarının bulunduğu anlatılmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu kalıntılar halk arasında “Gavur evleri” olarak adlandırılmaktadır. Araştırılması halinde  Gavur evleri olarak adlandırılan mağara ile ilgili çok önemli bilgiler elde edilebilir. Mağaranın girişinin düzgün oyumlu olması ve içeride temel kalıntılarının bulunması girişin  insanlar tarafından oyulduğu fikri yönünde ağırlık kazandırmaktadır. Bu mağara girişine Nuh’un gemisinin bağlandığı halk arasında konuşulmaktadır.
Narlı Kilisesi
            Narlı beldesi içerisinde beldenin su aramaları sırasında kilise temeli bulunmuş ancak kapatılmıştır. Su aramaları sırasında  sütun başları, kalın temeller ve toprak kap kacak ve insan kemikleri bulunmuştur. Sütun başları Narlı camii yanında muhafaza edilmektedir. Halk bu temellerin kilise olduğunu tahmin etmekte ve onun için kilse temeli  olarak isimlendirmektedir.  Temelin bulunduğu bölgede değişik zamanlara ait mezarların olduğu ve burasının tarihte önemli bir yerleşim yeri olduğu ifade edilmektedir. Bu açıdan ilgili kalıntının ortaya çıkarılması va araştırılması önem arz etmektedir.
Şirağar (Etliktepe)
            Halk arasında Şirvan evleri olarak bilinir ve eski taş kalıntılar mevcuttur. İlçe merkezi içerisinde bulunmaktadır.Bilinen 50- 60 tarihi temel mevcuttur. Temeller etrafında bulunan cadde ve sokaklar belirgin halde görülmektedir. Araştırılması halinde hangi medeniyete ait olduğu bilim adamlarınca tesbit edilebilecek ve ilimiz açısından önemli bir antik kentin ortaya çıkarılması sağlanmış olacaktır.
Topraklık
             İlçede Topraklık olarak bilinen eski yaya Çorum yolu civarında bulunan  ve hangi zamana ait olduğu bilinmeyen tarihi kalıntılardan oluşmaktadır.
Hamamlar
            İlçenin Fatih mahallesi ile Yeni mahalle arasında bulunan  hamam kalıntılarından oluşmaktadır. Kalıntıların temelleri belirgin haldedir. Temel içerisinden kısmen su çıkmakta olup, yaz aylarında bile ıslaklık kurumamaktadır. Yöre halkı önceden burada sıcak suyun çıktığını  ve bu hamamların  kaplıca olduğunu ifade etmektedirler.
            Ayrıca Tosun oğlu un fabrikası yakınlarında tarihi kalıntılara ve mezarlar rastlanılmıştır. Bu kalıntılarda tarihte bu bölge de tarihte bir kentin olduğu fikrirni kuvvetlendirmektedir.

Kaynak: http://www.lacin.gov.tr/default_B0.aspx?content=1045 (daha ayrıntılı bilgiler için adresi ziyaret ediniz)
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.