Balıkesir Burhaniye Tarihi ve Turistik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Balıkesir Burhaniye Tarihi ve Turistik Yerleri

Burhaniye
Yılanlı Tepe.  Ören Mahallesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Yılanlı tepe ilginç bir kült yeri özelliği taşımaktadır.  Tepenin  doğu-güneydoğu yönüne bakan kesimi üzerinde kayaya oyma üç dikdörtgen hazne, bunların hemen alt tarafında çeşitli kaya düzenlemeleri yapılmış set ve altında doğu-güneydoğuya bakan oyma duvarlar yer alır (Resim 180).  Kaya düzenlemeleri yapılmış  kesimde pişmiş toprak kandil parçalarına rastlanılmıştır. Kaya düzenlemeleri ve kandil parçaları,  tepenin kaya kültleriyle bağıntılı bir kült yeri olduğuna işaret etmektedir

Deliktaş. Dutluca Köyü’nün  kuzey kenarında olan Deliktaş,  ilginç görümüyle dikkat çekicidir.  Geniş bir kaya kütlesinin orta kesimi kemer biçiminde oyuk haldedir (Resim 181).  Kaya kütlesinin kuzeydoğu tarafında da irili ufaklı oyuk ve delikler vardır.
       İnsan eliyle yapılmış düzenlemelerle ritüalistik bir özellik kazanan Deliktaş’ın,  halk arasında  dişiliği ve üremeyi simgelediği inancı yaygındır. Ona atfedilen bu inanç özelliği, eskiçağın “Ana Tanrıça” kültünün günümüzde hala etkisini sürdürdüğünü göstermektedir


Merdivenli  Kaya.  Burhaniye’den gelen yolun  Dutluca Köyü’ne ulaştığı yerde ve  yolun sol tarafındadır. Köy girişindeki doğal kaya  blokları  insan eliyle işlenerek, mimari düzenlemeler yapılmıştır (Resim 182). Bu düzenleme kademeli olarak yapılan,  dikdörtgen biçimli bir giriş yeri ve birkaç basamaktan oluşmaktadır[25] .

Fuğla Tepe .   Fuğla  Tepe, Börezli Köyü’nün hemen ardında yükselen tepedir.  Konik biçimli Fuğla Tepe’nin zirvesinde mimari düzenlemelerin yanı sıra, duvarlar, kuzey tarafta  da sunak (altar) benzeri bir oluşumun bulunuşu ilginçtir.   Mimari ve seramik buluntular, bu yerin  önce kültle ilgili daha sonra da, stratejik bir yerde olması nedeniyle askeri amaçlarla  Erken Demir Çağ’dan Roma dönemine  kullanılmış olduğunu  ortaya koymaktadır

Dede  Kaya.   Bahadınlı Köyü’nün  doğusunda,  dağlara doğru giden yolun sağında ve derenin kıyısındadır
          Karınca Deresi’nin kıyısında yükselen doğal ve büyük bir kaya kütlesi çevresinin alt kesimlerine insan eliyle bazı düzenlemeler yapılmıştır: İki ayrı bölüm gibi görünen  bu kaya kütlesinin kuzeyinde küçük bir kovuk yapan bölüm ve bunun ortasında, zeminde dikdörtgen biçimli bir senotaf çukuru yer alır. Güney yönündeki düzlem üzerinde çesitli boyda kanallar ve çukurlar ile batı yöne bakan iki  sunak (altar) vardır. Daha alçak durumda olan kuzeydeki düzlükteki kayaya oyulmuş kareye yakın biçimli derin bir törensel havuz ile onun kuzeyinde bir sunak ve kapı düzenlemesi  bulunur


İnkaya Mağarası.  Bahadınlı Köyü’nün doğusunda, dağlara giden yolun sağında kalan Dede  Kaya’nın tam karşısındadır. Dede Kaya ile İnkaya arasından Karınca Deresi geçer.
         İnkaya Mağarası’nın girişi sivri bir kemer görüntüsüne sahiptir; sağ tarafında ana kayaya oyulmuş bir niş ve buna bağlı bir  hazne bölümü vardır.
         Dede Kaya ve İnkaya Mağarası  bir kült yeri olarak  bir bütünlük arzeder. Bu kült yerlerinin, Demir Çağ içinden başlayarak  Hellenistik, Roma ve Bizans dönemine kadar önemini sürdürdüğü düşünülmektedir

Asarkaya. Asarkaya, Karadere Köyü’nün Boran Yaylası’nda, köyün doğu-güneydoğusundadır. Tepe, eteğinden  üst kesimine doğru kademeli biçimde bir düzenleme içinde irili ufaklı düzlüklere sahiptir.   Merkezi zirvenin batısında ikinci fakat daha alçak bir yükselti daha vardır (Resim 184). Zirvenin doğu ucunda  hayli aşınmış bir sunak (altar) yer alır.  Ayrıca  güneydoğuda  bir çukur ile  doğu yönünde kayaya oyulmuş bir kanal,  kült kompleksini tamamlamaktadır


Ballıktaş. Kırtık Köyünün güneybatısında, oldukça yüksek bir kayalık alandır.    Dibinden geçen akarsu vadisinin üzerindeki yükseltiler üzerindedir (Resim 185).        Kaya, doğu yöne doğru, yamaçlar boyu giderek yükselmektedir.  Dev kaya bloğu üzerinde yer yer zeytin ve çam ağaçları vardır.  Bazı çam ağaçlarının kaya içinden çıkıp büyümüş olması çok ilginç, görülmeğe değer bir manzara oluşturur. Kayanın üzerinden, denize kadar geniş bir alan görülebilmektedir.
         Ballıktaş kaya kompleksi değişik kademeleri ve kaya üzerine oyma merdivenleriyle beraber çeşitli boyutta dört adet kayaya oyulmuş hazneye sahiptir. Kayalığın  ardına gelen yerde derin bir mağara yer alır[30].

Kaplan Sivrisi. Kuyumcu Köyü’nün arkasında kalan Çamoba Yaylası’nda  Kaplansivrisi  (969 m.) yükselmektedir. Kaplansivrisi  kayaç bir tepedir. Ormanlık alanda yer alan tepe oldukça ıssız bir yerdir. Tüm Edremit Körfezi’ni  gören bir noktadadır (Resim 186).       Kuzeybatı yönünde düzgün kesilmiş taşlardan yapılma duvar kalıntıları vardır. Ana giriş olduğu sanılan bir rampadan çeşitli mekanlardan oluşan bölüme geçilmektedir. Zirvedeki  kayalar üzerinde tahrip olmuş bazı izler, sunak benzeri oluşum ve  zirvenin alt kesiminde, batı yönde, taşlarla dolmuş bir mağara  ve önünde bir hazne vardır [31].

Duvanlı Kaya.  Taylıeli Köyü’nden Şahinler Köyü’ne giden yol üzerindedir. İki kesimden oluşan  bir kayalık alandır. Yolun sol tarafındaki yüksekçe kayalık kesim ana bölümü oluşturmaktadır ve üzeri geniş bir düzlük halindedir. Bu kayalığın yola bakan cephesinde  insan eliyle  bazı düzenlemeler yapılarak  çok sayıda oyuklar meydana getirilmiştir (Resim 187).Kaya bloğunun güneydoğu tarafında  mağaramsı bir oyuk vardır. Ayrıca batı yönünde tam karşıya gelen yüksek tepeye doğru bakan cephede  bir niş ve sunak benzeri oluşum yer alır [32]

Hisar Köy Altarı. Hisar Köy’ün  bitişiğinde yükselen tepede, Orta Çağ’a tarihlenen bir kalenin  sur kalıntıları vardır. Kalenin  orta kesiminde kalan tepenin zirvesinde doğal kayaya  oyulmuş basamaklar ve batı yöne bakan iki sunak (altar) yer alır (Resim 188).       Zirvedeki kaya kütlesinin kuzey tarafında sarnıç benzeri oluşum ve onun gizlediği bir mağara, tepedeki kültsel oluşumu tamamlamaktadır[33].


Harmankayası.  Pelitköy’ün  kuzeyinde ve yerleşmenin hemen üst tarafındadır. Bu kayalığın deniz  yönünde bir kült mağarası yer alır. (Resim 189).Genelde niş görüntüsü veren mağaranın bir açık hava sunağı ya da tören alanı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Mağara çevresinde Son Tunç Çağ, Erken Demir Çağ, Hellenistik ve Roma dönemi çanak çömlek parçalarına rastlanması, buranın hayli uzun süre kullanıldığını göstermektedir[34].

Pekmez Tepe. Pelitköy’ün yakınında olan bu tepenin üzerinde rastlanan çok miktarda  lahit parçalarından anlaşıldığına göre bu yer nekropol ya da ktonik karekterli bir kült alanı olduğu sanılmaktadır[35].

Börezli Köyü Altarı. Börezli Köyü’nün eski mezarlığında çok sayıda Roma Dönemi’ne ait mimari parçalara ve dörtgen biçimli altara  rastlanılmıştır. Altarın varlığı, mezarlık alanının gömü için kullanım öncesinde olasılıkla bir kült merkezi yapısına işaret etmektedir[36]

         Yukarıda  sayılan eskiçağlara ait sunaklardan başka yörede Türklerin gelişinden sonra ortaya çıkan birkaç kutsal yer vardır. Bunlardan biri Kaz Dağları’nın en yüksek noktası olan Sarıkız Tepesi’nde olanıdır. Alelade taşlar dizilerek  ay biçim verilmiş bu kutsal  yer, yılın belirli ayında, yoğun biçimde ziyaret edilmektedir.  Burhaniye ilçe sınırları içinde  Kaz Dağı üzerindeki kutsal yere benzer iki oluşum vardır. Bunlar ilçeye bağlı Pelitköy Beldesi’nde, Çamlık Tepe ve Dede Tepe  üzerindedir. Herbiri Kaz Dağı’ndaki kutsal yeri gören yerde, tam ve onun tam  karşısındadır.

Çamlık Tepe. Pelitköy’ün bitişiğinde, çam ağaçlarıyla kaplı yüksekçe bir tepedir. Tepenin zirvesinden tüm Edremit Körfezi görülmektedir.  Çamlık Tepe’de ilginç bir kutsal yer vardır (Resim 190).Bu kutsal yer, tam karşısındaki Kaz Dağı’nın en yüksek yeri olan Sarı Kız yükseltisi ile karşı karşıyadır. Eski dağ ve kaya kültlerini ve bağıntılı inanç öğelerini yaşatan bu yer, çok yakın  tarihlerde ziyarete açılmış geçmiş gibidir.
       İrice taşlar yanyana ve üst üste konularak, ay şeklinde bir oluşum meydana getirilmiş ve taşların üzerine kireç sürülmüştür. Giriş yeri güneydedir.  Ay biçimli oluşumun iç kesiminde mum yakma yeri vardır.  Yanında yükselen küçük ağaç üzerine bağlanmış olan kumaş parçaları buranın sık sık ziyaret edilen bir yer olduğuna işaret etmektedir [37].

Dede Tepe.  Pelitköy’de, Çamlık Tepe’nin güneybatısında olan bu tepe de çevreye hakim konumdadır ve Ayvalık yönünden itibaren tüm körfez seyredilebilmektedir.
           Tepe üzerinde üst üste yığılmış taşlardan, üç adet ay biçimli, çevreden toplanılan taşların düzensiz yığılmasıyla oluşturulmuş olan bu kült yapılarının yükseklikleri bir metre kadardır.
        Her yeri çalılıkla kaplı olan bu kutsal alanın, tepeye çıkışın çok güç olması nedeniyle, pek ziyaretçisi olmadığı belli olmaktadır
Kaynakhttp://www.burhaniye.bel.tr/detail.aspx?did=2243
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.